O právech a povinnostech muslimek

Magazín Práva, 10.7.2004

Na toto téma jsme položili několik otázek Vladimíru Sáňkoví, řediteli Islámského centra v Praze.

Proč musí mít muslimská žena zahalené celé tělo kromě obličeje a rukou?
Úlohou hidžábu (islámského oblečení ženy) je ženu ochraňovat před nevítanými a zvědavými pohledy cizích mužů, před pokušením, které je nepochybně úzce spjaté s necudným nebo dokonce provokativním oblečením, a před tím, aby byla žena obtěžována nebo vnímána jen jako sexuální objekt a ne jako plnohodnotný člověk. Muslimský oděv ženy včetně šátku tedy není nějaký symbol, ale má svůj účel. Zahalovat se má žena zhruba od věku puberty, a to jen na veřejnosti nebo před cizími muži; doma a před blízkými příbuznými či muslimskými ženami samozřejmě chodí odhalená. Pro svého manžela by se naopak měla učinit přitažlivou. Pravidla o oblečení ženy vychází z Koránu i z výroků posledního proroka Muhammada. Mimochodem, kdo si přečte bibli, v 1. Korintským (11:3-10) najde slova: "Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje." I na Západě se ženy běžně zahalovaly po celou historii, známe to ještě od našich babiček a prababiček.

Jaký je přístup k ženám v islámské společnosti?
Islám dal ženě od počátku všechna sociální i ekonomická práva. Žena má rovnocenné postavení s mužem a díky své přirozené specifice má větší právo na ochranu, podporu a úctu. V porovnání s praxí v předislámských společnostech bylo muslimkám například navráceno jejich právo vlastnit majetek, svědčit u soudu, dědit nebo vykonávat podnikatelskou činnost. Co se týče vzdělání, podle Koránu se má vzdělávat každý muslim, tedy muž i žena. V muslimské rodině je za finanční zabezpečení ženy a dětí zodpovědný výhradně muž. Manželka, pokud si svou prací něco vydělá, není povinna se o tento výdělek s manželem, resp. rodinou dělit, i když to v drtivé většině případů udělá. Její výdělek a majetek, jako jsou například šperky, dědictví či věno, které jí je manžel povinen dát při svatbě, patří výhradně jí. Na Západě feministický boj vyhrotil postavení ženy až do extrému. Žena je hodnocena podle mužských měřítek, její původní role starat se o výchovu dětí v jejich útlém věku a o teplo rodinného krbu je považována za ponižující, a je také vystavována nedůstojnému zneužívání. V islámu naopak patří respekt k důstojnosti a soukromí ženy k jejím nezpochybnitelným právům.

Jak to, že když je islám tak vstřícný k ženám, realita vypadá v muslimských zemích jinak?
Musím s vámi nesouhlasit. Muslimský svět se táhne od Maroka po Indonésii a v naprosté většině zemí žijí muslimky v muslimských rodinách šťastně a spokojeně. A pokud tomu někde tak není, je to především v důsledku celkově neutěšené situace ve válečných konfliktech, které nezřídka rozpoutaly pod záminkou šíření demokracie a svobody právě západní státy. V některých případech se však na nedobré situaci žen může podepsat i dodržování nějakých místních tradic a zvyklostí, které ovšem s islámem nemají nic společného. Bohužel jsme často o situaci v muslimských zemích informováni zkresleně nebo formou excesů typu filmu Bez dcerky neodejdu. Někteří publicisté a některá média u nás jako by měli za cíl islám diskreditovat. V žádném případě však nechci obhajovat vše, co lze v muslimských zemích vidět.http://snoubenci.ascczech.cz