Deset nejdůležitějších skutečností o manželství a výběru manželského partnera

Ten Important Research Findings on Marriage and Choosing a Marriage Partner
Helpful Facts for Young Adults.pdf

Užitečné Fakta pro dospívající

Zdroj: National Marriage Project, http://nationalmarriageproject.org/
Přeložil:
P. Jan Mach, Římskokatolická farnost Lukov, Pod Kaštany 79, Lukov u Zlína
http://www.falukov.cz/mozaika/deset-nejdulezitejsich-skutecnosti-o-manzelstvi-a-vyberu-manzelskeho-partnera-/

1. Vstoupit do manželství jako teenager je největším známým rizikovým faktorem zapřičiňující rozvod.
Lidé, kteří se vezmou v mladistvém věku, mají dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že jejich manželství skončí rozvodem než lidé, kteří uzavírají manželství ve dvaceti nebo ještě později.
2. Nejlepším způsobem, jak najít svého budoucího manželského partnera je doporučení rodiny, přátel, nebo známých.
I přes romantické představy, že se lidé zamilovávají díky náhodě, nebo osudu, vše nasvědčuje tomu, že sociální vztahy hrají důležitou roli při setkání jedinců s podobnými zájmy a hodnotami. Zvlášť pokud se jedná o výběr manželského partnera. Podle národního amerického průzkumu o sexualitě, téměř 60 procent sezdaných lidí se vzájemně setkalo na základě doporučení rodiny, přátel, spolupracovníků nebo jiných známých.
3. Lidé, kteří mají podobné hodnoty, základ a životní cíle mají větší pravděpodobnost, že budou mít úspěšné manželství.
Přestože platí, že protiklady se přitahují, nemusí to vždy platit v životě manželského páru. Lidé, kteří mají společné zázemí a podobné sociální vazby, jsou vhodnější jako manželé, než ti, kteří žijí v odlišných vztazích a prostředí.
4. Ženy mají podstatně větší šanci na uzavření sňatku, pokud se do té doby nestanou svobodnými matkami.
Mít dítě mimo manželství velmi redukuje šance vůbec nějaké manželství uzavřít. I přes rostoucí počet potenciálních manželských partnerů s dětmi studie poznamenává: že "mít děti před sňatkem, je stále jedním z nejméně žádoucích faktorů potenciálního manželství, které člověk může mít." Jedinou skutečností, kterou jak muži, tak ženy označují jako více problematickou, než mít děti před sňatkem, je neschopnost udržet si stálou práci.
5. Jak ženy, tak muži, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní mají větší pravděpodobnost uzavřít sňatek a menší pravděpodobnost rozvodu, než lidé s nižším vzděláním.
Navzdory některým názorům, které předpovídaly ženám s univerzitním vzděláním doživotní samotu, se ukázaly tyto názory jako nepravdivé. I když první generace vysokoškolsky vzdělaných žen (těch, které získaly bakalářský stupně v roce 1920) méně často vstupovaly do manželství, než jejich méně vzdělané vrstevnice, opak je dnes pravdou. Šance na uzavření sňatku vysokoškolsky vzdělaných žen jsou dnes lepší, než u těch, které mají nižší vzdělání. Avšak rostoucí rozdíl mezi pohlavími ve vzdělání, může ztížit ženám-vysokoškolačkám najít v budoucnu podobně vzdělané muže. To je např. problém pro afroamerické ženy absolventy vysokých škol, které výrazně převyšují počet počet afro-amerických mužů, absolventů vysokých škol.
6. Společný život před uzavřením manželství nepotvrdil užitečnost tzv. "Manželství na zkoušku".
Lidé, kteří mají za sebou více vztahů a zkušeností ze společné domácnosti před svatbou, jsou více náchylní k manželským konfliktům, rodinným neštěstím a eventuálnímu rozvodu, než lidé, kteří nemají zkušenost společného soužití před svatbou. Vědci připisují některé z těchto rozdílů odlišné vlastnosti lidí, kteří společně prožívají, takzvaný "výběrový efekt" oproti samotné zkušenosti života ve společné domácnosti. To by naznačovalo, že negativní účinky předmanželského soužití, které mají vliv na budoucí úspěch manželství by se mohly snížit, pokud se tyto zkušenosti stanou východiskem pro utváření názoru mezi dnešní, dospívající mládeží. Nicméně, podle jedné nedávné studie párů, které byly oddány v letech 1981 a 1997, negativní účinky nadále přetrvávají u mladších ročníků, což podporuje názor, že tato zkušenost předmanželského soužití sama o sobě přispívá k problémům v manželství.
7. Manželství pomáhá lidem k zvyšování příjmů a bohatství.
V porovnání s těmi, kteří spolu jen žijí, sezdaní lidé stávají ekonomicky silnější. Muži jsou více produktivní po sňatku. Vydělávají o 10 až 40 procent více, než svobodní muži s podobnými vzdělání a zaměstnáním. Samozřejmě zde hrají velkou roli zákony, které podporují zdravé, produktivní chování k získávání majetku, zvláště pro ty, jež uzavírají manželství. Některé z důvodů většího bohatství manželských párů vyplývají z jejich účinnější specializace, sdílení zdrojů, a také proto, že se manželé učí více šetřit. Lidé, žijící v manželství také získávají více peněz od rodinných příslušníků, než svobodní (včetně párů žijích ve společné domácnosti), pravděpodobně proto, že rodiny vnímají manželství jako trvalejší a závaznější svazek než život ve společné domácnosti.
8. Lidé, kteří jsou sezdaní, mají větší šance na že citově i fyzicky uspokojující sexuální život, než lidé samotní, nebo ti, kteří jen žijí pohromadě.
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, že po svatbě je sex nudný a jen zřídka, manželé uvádějí vyšší míru sexuálního uspokojení, než sexuálně aktivní singles a páry, které spolu pouze žijí. Podle posledního komplexního průzkumu sexuality čtyřicet dva procent žen uvedlo, že vnímají sex velmi citově i fyzicky uspokojující, oproti pouhým 31 procent svobodných žen, které měly sexuální partnera. 48 procent manželů řeklo, že sex byl uspokojující i citově, oproti pouhým 37 procentům mužů žijících s partnerkou. Vyšší úroveň závazku manželství je pravděpodobně důvod, vysoké úrovně hlášeného sexuálního uspokojení; manželský závazek přispívá k většímu pocitu důvěry a bezpečnosti, méně drog a sexu alkoholového povzbuzování, ale naopak hlubší vzájemná komunikace mezi partnery.
9. Lidé, kteří vyrůstají v rodině postižené rozvodem, mají menší šance vstoupit do manželství a mnohem větší pravděpodobnost rozvodu pokud do manželství vstoupí.
Podle jedné studie, riziko rozvodu se téměř ztrojnásobí, pokud si člověk vezme někoho, kdo také pochází z rozbité rodiny. Přesto je toto riziko mnohem nižší, pokud manželský partner je někdo, kdo vyrostl v člověka šťastného, s úctou k rodině.
10. Pro většinu populace je riziko rozvodu mnohem nižší než 50 procent.
Přestože celková míra rozvodovosti v Americe zůstává blízko 50 procentům všech manželství, v posledních dvou desetiletích postupně klesá. Riziko rozvodu je nižší než 50 procent u lidí vzdělaných, kteří vstupují do svého prvního manželství. Ještě více se snižuje u těch, kteří čekají s uzavřením manželství alespoň do doby kolem pětadvaceti let, nežili dosud s jinými partnery, nebo jsou silně nábožensky založení a berou si partnera stejné víry.

1. Marrying as a teenager is the highest known risk factor for divorce.
2. The most likely way to find a future marriage partner is through an introduction by family, friends, or acquaintances.
3. The more similar people are in their values, backgrounds and life goals, the more likely they are to have a successful marriage.
4. Women have a significantly better chance of marrying if they do not become single parents before marrying.
5. Both women and men who are college educated are more likely to marry, and less likely to divorce, than people with lower levels of education.
6. Living together before marriage has not proved useful as a "trial marriage."
7. Marriage helps people to generate income and wealth.
8. People who are married are more likely to have emotionally and physically satisfying sex lives than single people or those who just live together.
9. People who grow up in a family broken by divorce are slightly less likely to marry, and much more likely to divorce when they do marry.
10. For large segments of the population, the risk of divorce is far below fifty percent.