Církevní rozvod?

Převzato ze stránek Diecézního církevního soudu v Brně
http://www.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/index.php

Církevní rozvod?
Pojem "rozvod" ve smyslu občanského práva v kanonickém právu neexistuje. To co je v občanském právu nazýváno "rozvod", v kanonickém právu znamená vlastně odluku manželů za trvání manželského svazku. Znamená to, že církevní autorita bere na vědomí a souhlasí s tím, že manželé spolu nebydlí, nevedou společnou domácnost, avšak v tomto případě manželské pouto trvá. Dekret s dovolením nezachovávat manželské soužití vydává přednostně místní ordinář.

Co je prohlášení manželství za neplatné?
Na žádost žalující strany přezkoumává DCS platnost či neplatnost uzavřeného manželství, tj. zda uvedené manželství vzniklo či nevzniklo a z jakého důvodu se tak stalo. Církevní soud nestanoví otázku viny či neviny za rozpadlé manželství, ale výlučně přezkoumává, zdali manželství v momentě jeho uzavírání bylo uzavřeno platně, tzn. se všemi náležitostmi kanonického práva (neexistence překážky, dodržení kanonické formy a absence vady manželského souhlasu z hlediska rozumu či vůle).

Co znamená prohlášení církevního soudu o neplatnosti manželství?
Prohlášení neplatnosti manželství církevním soudem znamená, že šlo o manželství fiktivní, neexistující, což nemá vliv na legitimitu dětí zplozených v tomto manželství, neb se tak stalo v dobré víře.

Kdy církevní soud prošetřuje platnost manželství?
Zasahuje výlučně v případě, kdy manželství bylo civilním soudem pravomocně rozvedeno, neboť do této chvíle je vždy možné usmíření mezi manžely.

Který církevní soud je kompetentní k řízení?
K prohlášení neplatnosti manželství je v zásadě kompetentní soud místa, kde bylo manželství uzavřeno, nebo soud příslušný podle trvalého nebo přechodného kanonického bydliště nežalující strany.

Stačí jenom rozhodnutí jednoho církevního soudu?
Soudní řízení probíhá u kompetentního soudu první instance, jehož rozsudek musí být v případě prohlášení neplatnosti manželství potvrzen soudem druhé instance. Při rozdílných rozsudcích v I. a II. instanci je nutno případ předložit k definitivnímu rozhodnutí Papežskému soudu Římské roty.

Co všechno je třeba soudu se žádostí předložit?
K žádosti o prohlášení neplatnosti manželství je kromě žaloby nutno přiložit potvrzení o křtu obou partnerů (v případě nepokřtěnosti - rodný list), potvrzení o církevním sňatku, civilní rozvodový rozsudek a souhrnnou zprávu o průběhu známosti a manželství. Skutečnosti mluvící ve prospěch neplatnosti je nutno prokázat minimálně dvěma svědky, kteří znali obě strany pokud možno ještě před uzavřením manželství, mají solidní znalosti o průběhu manželství a jsou ochotni poskytnout o těchto skutečnostech výpověď.

Co je to zrušení manželského svazku ve prospěch víry neboli «in favorem fidei»?
Papež může ("z moci klíčů") rozloučit ve prospěch víry manželství uzavřené stranami, z nichž alespoň jedna nebyla pokřtěná, jestliže toto manželství nebylo dokonané poté, co obě strany přijaly křest. Jde tedy o manželství, kdy v době uzavírání nebyla alespoň jedna ze stran pokřtěna a sňatek byl uzavřen platně.
Možnosti:
- dva nepokřtění byli sezdáni na úřadě,
- pokřtěný nekatolík si vzal nepokřtěného na úřadě nebo ve své církvi,
- katolík si vzal nepokřtěného s dispenzí od překážky disparitas cultus v kostele.
Po celou dobu soužití pak alespoň jeden z nich zůstal nepokřtěn. A pokud křest přijal, bylo to až tehdy, kdy už spolu intimně nežili (ani jednou).

Co je to zrušení manželského svazku při aplikaci «pavlovského privilegia»?
Aplikace pavlovské výsady je možná tehdy, jestliže z manželství dvou nepokřtěných jedna strana přijme křest a druhá strana s ní nechce žít "bez urážky Stvořitele". Pokud nastane tato situace, pak pokřtěná strana není dále manželstvím vázána. Nepokřtěná strana ale musí být dotázána (dotaz se koná obvykle po křtu), zda nechce ve svazku setrvat. Místní ordinář může od tohoto dotazu dispenzovat, pokud se dotaz jeví zbytečný. Původní manželství pak zaniká vyslovením nového manželského souhlasu. Dovolení použít pavlovského privilegia musí předcházet šetření Diecézního církevního soudu, v průběhu kterého se potvrdí, že skutečně obě strany byly po celou dobu trvání manželství nepokřtěny.

Co je to rozvázání nedokonaného manželství?
"Mocí klíčů" smí papež rozloučit také nedokonaná manželství (zavedl Alexandr III. [1159-1181]). Jsou to manželství, kde byl dán platný souhlas, ale nedošlo k započetí intimního života lidsky důstojným způsobem, vhodným k početí dítěte (za dokonání se nepovažuje znásilnění nebo manželské setkání s použitím bariérové antikoncepce). Žádost o tuto milost se adresuje přímo papeži a zasílá se prostřednictvím místního ordináře, přičemž Diecézní církevní soud v Brně tuto žádost vyřizuje a zároveň provádí šetření. Na závěr šetření vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky pro udělení této milosti, a pak žádost s doporučením biskupa postoupí Kongregaci pro svátosti.

Jaký je rozdíl mezi prokurátorem, advokátem a patronem?
Advokát a prokurátor jsou povoláni chránit práva strany a zachovávat tajemství úřadu. Prokurátorovi náleží zastupovat stranu, předkládat žaloby nebo stížnosti soudu, přijímat oznámení a informovat stranu o stavu sporu; zatímco obhajoba strany je přednostně vyhrazena advokátovi. Patron je osoba, která zastává u jednoho mandanta úkol prokurátora i advokáta současně. Všichni pomáhají privátní straně ve sporu, a proto je nazýváme obhájci či zástupci stran žalujících nebo nežalujících.