Rozvedení, kteří neuzavřeli nový sňatek, FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II.,
O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY V SOUČASNÉM SVĚTĚ z 22. listopadu 1981

Článek 83
Různé důvody, jako vzájemné neporozumění nebo neschopnost k meziosobním vztahům, mo-hou dovést platné manželství k bolestné a často nenapravitelné roztržce. Přirozeně, rozluka musí být pokládána za nejkrajnější prostředek, když se každý jiný pokus o nápravu ukázal bezvýsledným.
Osamocenost a jiné obtíže jsou často údělem pro rozloučeného manžela, zvláště když je nevi-nen. Takovým lidem musí obec věřících ještě více pomáhat. Má je zahrnout úctou, solidaritou, po-chopením a konkrétní pomocí, aby dokázali zachovat věrnost i ve svých obtížných situacích. Ať jim pomáhá nalézat sílu k odpuštění, jak to přikazuje křesťanská láska, a ochotu přijmout případně znovu dřívější společenství života.
Podobný případ nastává u manžela, který se rozvedl, ale velmi dobře ví, že platné manželství je nerozlučitelné, a proto nevstupuje v žádný nový sňatek, nýbrž se snaží soustředit se výhradně na plnění svých rodinných povinností a na křesťanský život. Důsledkem toho je vzácné svědectví věr-nosti a křesťanské stálosti před světem a před církví. Tím potřebnější je, aby církev neúnavně pro-jevovala takovým lidem lásku a prakticky jim pomáhala. Přitom nic nebrání tomu, aby byli připuš-těni ke svátostem.