Svatební Biblická čtení

Čtení ze Starého zákona:
1.Gn 1,26-28.31        /Stvořil je jako muže a ženu.
2.Gn 2,18-24            /A budou jeden člověk.
3.Gn 24,48-51.58-67       /Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.
4.Tob 7,6-14       /Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj. (svatba Tobiáše a Sáry)
5.Tob 8,4b-8       /Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří. (modlitba Tobiáše a Sáry)
6.Př 31,10-13.19-20.30-31       /Žena, která ctí Hospodina, zaslouží chválu.
7.Pís 2,8-10.14.16a;8,6-7a       /Silná jako smrt je láska.
8.Sir 26,1-4.13-16       /Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
9.Jer 31,31-32a.33-34a       /Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.

Čtení z Nového zákona:
1.Řím 8,31b-35.37-39       /Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
2.Řím 12,1-2.9-18       /Přinášejte sami sebe v oběť živou a Bohu milou.
3.Řím 15,1b-3a.5-.7.13       /Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás.
4.1 Kor 6,13c-15a.17-20       /Vaše tělo je chrámem Ducha svatého.
5.1 Kor 12,31-13,8a       /Kdybych neměl lásku, nic mi neprospěje.
6.Ef 4,1-6       /Jedno tělo a jeden Duch.
7.Ef 5, 2a.21-33       /Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
8.Flp 4,4-9       /Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
9.Kol 3,12-17       /Nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
10.Žid 13,1-4a.5-6b       /Manželství ať je u všech v úctě.
11.1 Petr 3,1-9       /Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky.
12.1 Jan 3,18-24       /Milujme činem a doopravdy.
13.1 Jan 4,7-12       /Bůh je láska.
14.Zj 19,1.5-9a       /Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!

Žalmy
1.Žl 33(32),12+18.20-21.22       /Země je plná Hospodinovy milosti.
2.Žl 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9       /Ustavičně chci velebit Hospodina
3.Žl 103(102),1-2.8+13.17-18a       /Hospodin je milosrdný a milostivý.
4.Žl 112(111),1-2.3-4.5-6.7-8.9      /Blaze muži, který má zálibu v Hospodinových přikázáních.
5.Žl 128(127),1-2.3.4-5a+6a       /Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
6.Žl 145(144),8-9.10+15.17-18       /Dobrotivý je Hospodin ke všem.
7.Žl 148,1-2.3-4.9-10.11-12.13-14a       /Ať chválí jméno Hospodinovo.

Evangelia:
1.Mt 5,1-12a       /Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu (blahoslavenství).
2.Mt 5,13-16       /Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.
3.Mt 7,21.24-29       /Postavil si dům na skále.
4.Mt 19,3-6       /Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
5.Mt 22,35-40       /To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.
6.Mk 10,6-9       /Nejsou dva, ale jeden.
7.Jan 2,1-11      /To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
8.Jan 15,9-12      /Zůstaňte v mé lásce.
9.Jan 15,12-16       /To je mé přikázání: Milujte se navzájem.
10.Jan 17,20-26      /Ať jsou v dokonalé jednotě.