Nabídka studia na Institutu rodiny Jana Pavla II. v Bratislavě

Přihlášky do 31.3.2013 !!!
Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku
Institut rodiny Jana Pavla II. v Bratislavě

Nauka o rodině; Podpora manželství a rodiny

- tříleté bakalářské studium
- dvouleté navazující magisterské studium
- prezenční nebo distanční forma


Studijní program
Interdisciplinární studium manželství a rodiny inspirované Teologií těla Jana Pavla II.: biblický, antropologický, teologický, medicínský, psychologický, sociologický, právní, bioetický a pedagogický aspekt, včetně sociální práce.

Cíl studia
Podpořit kvalitní přípravu mladých lidí na manželství a rodičovství. Hledat cesty k upevnění rodiny. Iniciovat obnovu rodiny, která je v současné společnosti v ohrožení. Zajišťovat odbornou pomoc manželům a rodičům při řešení rodinných obtíží.

Uplatnění absolventa
V církvi: příprava snoubenců, rodinné poradenství, vedení společenství rodin (ve farnostech, hnutích a institutech), apod.
Ve společnosti: sociální práce zaměřená na rodinu, rodinné poradenství, podpora prorodinných projektů a činnost v organizacích podporujících
manželství a rodinu, nejrůznější působení pro společenskou akceptaci manželství a rodiny (práce v médiích, ve veřejné sféře).

Podmínky přijetí
úplné střední vzdělání s maturitou
přihláška podaná v termínu s potřebnými přílohami
splnění podmínek přijímacího řízení (bakalářský stupeň: základy katolické nauky a všeobecně-vzdělávacích předmětů na úrovni gymnázií),
magisterský stupeň: teologie manželství a rodiny, teorie sociální práce, základy psychologie)

Povinné přílohy (originály nebo úředně ověřené kopie)
- rodný list
- oddací list (pouze při změně příjmení)
- maturitní vysvědčení (pokud je získané mimo SR, je třeba ho nostrifikovat pro SR; aktuální maturanti ho dodají po vykonání maturitní zkoušky) při dosažení vysokoškolského vzdělání též vysokoškolský diplom i maturitní vysvědčení
- strukturovaný životopis; v jeho závěru čestné prohlášení o respektování katolického ducha univerzity (vlastními slovy)
- potvrzení lékaře o způsobilosti studovat na vysoké škole (je součástí přihlášky na str. 2)
- doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení
- doporučení faráře nebo kněze, který uchazeče zná (vyjádření o způsobilosti uchazeče a o jeho křesťanském životě; vlastními slovy);
- u řeholníků doporučení řeholních představených
- křestní list se záznamem o biřmování, případně o svatbě.

Poznámka
Na základě mezivládní dohody se diplomy vydané vysokými školami v SR uznávají v ČR za rovnocenné a naopak, 33/2001 Sb.m.s.

Adresa
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Bazovského 6
841 01 Bratislava
Slovenská republika

Informace
www.institutrodiny.sk
www.ktfke.sk
e-mail: studiumnor@gmail.com
tel: +421 2 20851339