Slovo kněze

 • P. Josef Kopecký, SDB, Litomyšl
  Tento program stále přináší své ovoce v dobrých manželstvích a rodinách a jak se ukazuje, je čím dál aktuálnější a potřebnější. Sledujeme-li dnešní krizi manželství a rodin v našem západním světě a zvláště v naší zemi, je jasné, že je do značné míry způsobena právě falešnými představami o manželství a rodině a nepřipraveností většiny těch, kteří do manželství vstupují.
  Na tomto programu je nutno ocenit jeho komplexnost, zahrnující všechny stránky této oblasti (náboženskou, duchovní, psychickou, sexuální, právní, atd.) a také metodickou stránku přípravy (řada setkání v malé skupině a zpravidla v rodině vedoucího manželského páru).
  Účinné je zde také propojení teorie a praxe. Předkládané poznatky a požadavky může vedoucí pár často doložit svou osobní zkušeností. Jde-li o některé náročné požadavky předkládané katolickou církví, které se zdají na prvý pohled přehnané a nerealisovatelné, (které ale vystihují velikost a důstojnost člověka), stávají se osobní zkušenosti vedoucího páru praktickým návodem k šťastnému manželství a rodičovství.
  Proto všichni kteří se v této iniciativě přípravy na manželství angažují si zaslouží velké uznání a díky a lze si jen přát, aby se tato iniciativa dále šířila a byla dostupná pro co největší počet budoucích manželů.

 • P. ThDr. Jan Balík, PhD. ředitel Sekce pro mládež ČBK
  S přípravou snoubenců v tzv. "snoubeneckých společenstvích" jsem se setkal na začátku 90. let. Postupně jsem více poznal tento model pastorace a získal jsem k němu velkou důvěru. Mladí snoubenci, kteří tuto přípravu absolvovali byli velice spokojení a hovořili o velkém přínosu pro svůj život. Způsob přípravy v rodinném prostředí umožňuje mladým lidem zakusit život rodiny. Diskuse moderovaná a usměrňované zkušenou rodinou je tak doplňována o zážitek a svědectví křesťanské rodiny. Pochopitelně se vytváří mezi účastníky hlubší vztahy a touha setkávat se i později v manželském společenství. V neposlední řadě si mladí manželé získávají důvěru ke školícímu manželskému páru a v případě pozdějších životních obtíží k němu mají důvěru a mohou se zajít poradit.
  Kvalitní přípravu na manželství žádají mnozí mladí. Tak se vyjádřili např. na 2. celostátním fóru mládeže v roce 2002, tak zaznělo i na jednání sněmu. Forma snoubeneckých setkávání je jednou z odpovědí.
  Všem manželským párům, které se jí věnují bych chtěl za mladé lidi poděkovat.

 • P. Josef Brtník, SDB, Praha, Kobylisy
  Od začátku svého kněžského působení jsem při přípravě snoubenců vnímal velkou potřebu mít ku pomoci někoho ze zralých manželů. Nebo mít možnost do některé rodiny snoubence alespoň na jedno setkání poslat. To se někdy podařilo.
  Pak se v devadesátých letech, s nabytou svobodou, otevřely nové možnosti. Jednou z nich byl víkendový kurz pořádaný Centrem pro rodinu, připravený pro manželské páry, které by ve farnostech mohly být pověřeny pomocí při přípravě snoubenců.
  V jedné z farností, kde jsem působil se našlo pět manželských párů, které tento kurz absolvovaly a začaly s touto službou.
  Nejlepší však bylo, když jsem se seznámil s několika manželskými páry z řad salesiánských spolupracovníků, kteří tuto přípravu už několik roků konaly ve svém rodinném prostředí. Je to jeden z nejlepších způsobů přípravy na život. Snoubenci tam mají možnost nejen slyšet důležité teoretické zásady pro život v manželství a rodině, ale také čerpat ze zkušeností manželů. Na vlastní oči vidět prožívání jejich partnerského vztahu i vztahu k dětem v této rodině.
  Na tuto praktickou přípravu vždy navazuje moje náboženská příprava. Ta začíná asi 3 měsíce před svatbou a má 3 - 10 setkání v týdenním intervalu podle stupně náboženských vědomostí a křesťanské zralosti.
  Snoubeneckou přípravu v rodině formou snoubeneckých společenství, (3 - 5 párů) pod vedením dobře žijících a připravených manželů, vřele doporučuji.