Svatební obřad bez mše

Oddávající kněz nebo jáhen klade po homilii nastávajícím manželům tyto otázky:
(....) a (....), rozhodli jste se uzavřít manželství.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.
Ptám se vás před církví a před Bohem:
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Oddávající kněz nebo jáhen vyzve ženicha a nevěstu:
Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

Ženich říká:
Já, (....), odevzdávám se tobě, (....),
a přijímám tě za manželku.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.


Nevěsta říká:
Já, (....), odevzdávám se tobě, (....),
a přijímám tě za manžela.
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím,
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.


Potvrzení vzájemného souhlasu novomanželů knězem:
Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství.

Oddávající kněz nebo jáhen může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů a pokračuje:
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Žehnání a odevzdání prstenů:
Kněz žehná prsteny: V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny; sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé věrnosti:
Ať tvoji služebníci (....) a (....) ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď: Amen.

Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci:
(....), tento prsten je znamením věrnosti.

Podobně manželka navlékne prsten manželovi. Může přitom říci:
(....), tento prsten je znamením věrnosti.